2021. március 1., hétfő
FONTOS

Kiss-Rigó László püspök: Üzenet

Tisztelt Olvasók,

Kedves Testvérek!

Nemrég ünnepeltük keresztény közösségünk három legnagyobb ünnepe közül a Szentlélek eljövetelének ünnepét, Pünkösd napját. A görög penta (pentatónia, pentagon) ötöt jelent, a pentakoszta ötvenet, innen a magyar kifejezés: Pünkösd. Az ünnep ugyanis a Húsvét utáni ötvenedik napra esik. Jézus környezetében és idejében a Pünkösd a törvény és az új kenyér ünnepe volt, erre az alkalomra a diaszpórákból is sokan zarándokoltak a jeruzsálemi templomhoz. Ezen a napon kapták meg az apostolok Jézus megígért ajándékát: a Szentlelket. Húsvét, Jézus vértanú halála és temetése után a föltámadt Krisztus győzelme a halál fölött, a vele való találkozás óriási örömmel töltötte el az apostolokat. De azzal is szembesültek, hogy Jézus már nem a földi keretek között él, a mindennapi életben fizikai jelenlétére, útmutatásaira már nem számíthatnak. A feladatot, küldetésüket megkapták tőle, de tanácstalanok, tehetetlenek voltak azzal kapcsolatban, hogy konkrétan mit tegyenek. Pünkösdkor a Szentlélektől megkapták a szükséges erőt és útmutatást. Minden politikai korrektséget félretéve bátran kiálltak az emberek elé és szemükbe mondták: azt a Názáreti Jézust, aki hitelesen tanított, tetteivel bizonyította tanítását és mindenkivel jót tett, ti kiszolgáltattátok Pilátusnak, és hagytátok, hogy kivégezze, bár ő maga semmi okot nem talált rá. Isten azonban feltámasztotta őt, és az örök élet Urává és Forrásává tette minden ember számára.

Jézus történelmi élete, halála és feltámadása olyan jelentőségű esemény, mely az egész emberiség minden egyes tagjának és az egész emberi történelemnek a sorsát döntően befolyásolja, nemcsak a kortársakét. A kérdés az, hogyan kerülhet a föltámadt Krisztussal kapcsolatba minden ember, nemcsak a kortársai, hanem mindazok, akik bárhol és bármikor éltek, élnek és élni fognak a történelemben. Ma, a XXI. században a technika mai fejlettségi szintjén a távközlés eszközei lehetővé teszik a kapcsolatot szinte bárki között a világban, sőt a világűrben. A föltámadt Krisztusba vetett hit, a keresztény hit fényében a Szentlélek lehetővé teszi azt, hogy a föltámadt Krisztus és a történelem bármely pontjában és bármely idejében élő ember között személyes kapcsolat, kommunikáció valósuljon meg a Szentírás, a szentségek – leginkább az Eucharisztia – és az imádság által. Az egyház ennek a kommunikációs lehetőségnek csupán emberekből álló hordozója és eszköze, de a kapcsolat akkor is működik, ha az eszközben zavarok támadnak, állandóan javításra, megújításra szorul.

Mindezzel kapcsolatban két dolgot világosan meg kell különböztetnünk egymástól. Mi, hívő keresztények nem csupán egy kétezer évvel ezelőtt élt híres és jó ember által indított mozgalomhoz tartozunk, nem csupán az ő örök érvényű tanítását idézzük fel, nem csupán az ő követői által létrehozott értékeket, intézményeket, kulturális kincseket, hagyományokat követjük, használjuk vagy élvezzük. A Krisztusba vetett hit azt jelenti, hogy személyes kapcsolatot élünk meg és ápolunk a föltámadt, győztes, élő Krisztussal, mint aki a saját életünk, és az egész emberi történelem Ura és végső Célja.

Ma Európában sokan nem tudnak mit kezdeni azzal az adottsággal, hogy olyan társadalomban élnek, melynek adottságként keresztény kulturális gyökerei vannak. És ezt az adottságot próbálják mesterségesen megváltoztatni, átalakítani. Mi magyarok és a körülöttünk élő népek, nemzetek, társadalmak nagy része nemhogy tagadni vagy megváltoztatni akarná saját (keresztény) kulturális identitását, hanem úgy tűnik, egyre többen éppen hogy újra felfedezik, tudatosítják ezt az adottságot saját túlélésük, szellemi-

lelki egészségük érdekében. Pünkösd ünnepe arra indít bennünket, Krisztusban hívőket, hogy nem csupán egy gazdag kultúra, egy örömmel és büszkén vállalható hagyomány örökösei vagyunk, hanem a Szentlélek segítsége által a feltámadt Krisztussal fennálló és ápolt személyes kapcsolatunk biztosítja a lehetőségét annak, hogy minőségileg jobb, értelmesebb, emberhez méltóbb és a végső célba torkolló életet élhessünk. Az ilyen életnek a megtapasztalását, örömét, erejét és lendületét kívánom a Szeged-Csanádi Egyházmegye közössége minden tudatos tagjának.

Nézze meg ezt is:

A Don-kanyarban elesett hősök előtt tisztelegtek Szegeden

78 éve történt 1943. január 12-én kezdődött a II. világháború magyar szempontból legtragikusabb harci eseménye, …