2024. június 25., kedd
FONTOS

Házasságrendezés

Napjainkban sokszor találkozunk zátonyra futott házasságokkal. A második, pusztán polgári házasságban élő katolikus ember elzárja maga előtt annak lehetőségét, hogy a szentségekhez járuljon.

A katolikus egyház nem ismeri el a válást: „Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét” (Márk 10.7). És mégis létezik az egyháznak egy olyan intézménye, ami orvoslást jelenthet azok számára, akik valóban szenvednek a helyzettől.

Ez a lehetőség pedig az egyházi érvénytelenítés ügye, a köteléki per iránti kérelem beadása. Ez a per arról szól, hogy annak a két embernek, aki Isten előtt mondott igent egymásra, minden tudása és képessége adott volt-e arra, hogy ezt a házasságot érvényesen megkösse? És ha nem így volt, akkor legyenek újra szabadok.

Egyesek úgy hiszik, kizárólag a római pápához lehet csak fordulni az ilyen kényes ügyekben. Megnyugtatásul közölhetjük, hogy az egyházmegyei bíróságnak van hatalma arra, hogy megvizsgálja a házasságokat, és megfelelő ok esetén semmissé nyilvánítsa. A házastársaknak joguk van az egyházi bíróságtól kérni a vizsgálatot. Jelen írásunknak az a célja, hogy az eljárásról rövid tájékoztatást adjon.

A kérelmezők csak a házasfelek lehetnek. Az eljárás a keresetlevél benyújtásával kezdődik, melynek összeállításához a bíróság jogi segítséget nyújt. A személyi adatokon túlmenően a keresetlevélnek tartalmaznia kell a házasság rövid történetét azokra a pontokra kiélezve, amelyek értelmében a kérelmező úgy véli, hogy házassága kezdettől fogva érvénytelen volt. Ennek megfelelően tartalmazza a házasságkötés előtti, alatti és utáni eseményeket. A keresetlevél beadásakor szükséges egyéb dokumentumokat is mellékelni: a polgári válóperes ítélet másolatát, friss keletű egyházi házasságlevelet, szintén friss keletű keresztleveleket és lehetőség szerint plébánosi szavahihetőségi igazolást.

A kérelmezőnek (akit a per folyamán felperesnek nevezünk) azt is elő kell adnia, hogy állításait hogyan, mi módon kívánja bizonyítani. Bizonyítani lehet tanúkkal, magán- és közokiratokkal stb. A tanúk nevét és elérhetőségét is meg kell adni.
A polgári válást követően az emberek – hacsak nincsenek közös gyermekek – általában nem tartják a kapcsolatot volt házastársukkal. Velük az egyházi köteléki per során sem kell majd személyesen találkozniuk – mivel a feleket és a tanúkat külön-külön hallgatja meg az ügyhallgató –, azonban szükség lesz a volt házastárs (akit a per során alperesnek nevezünk) aktuális lakcímére vagy levelezési címére. Alperest a bíróság értesíti az eljárás elindításáról, és ő szabadon dönthet, hogy akar-e vallomást tenni vagy sem. Ha nem akar, a távolmaradása nem akadálya az eljárás lefolytatásának, de az ügy lezárásakor természetesen ugyanúgy értesítést kap a döntésről.

Az ügyekben a döntést – az ítéletet – egy három főből álló bírói kollégium hozza, a bírák klerikusok. Mivel az egyház hivatalból védi a házassági köteléket, a per szereplői között van a kötelékvédő. Szükség esetén a bíróság kikérheti pszichológus, pszichiáter vagy egyéb orvosszakértő véleményét is.

Gyakran kérdezik, mennyi ideig tart egy ilyen procedúra. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a Szeged-Csanádi Püspöki Bíróságon az ügyek fél éven belül lezárulnak.

Az eljárás költsége a Szeged-Csanádi Püspöki Bíróságon jelenleg 30 000 forint. Ha valakinek nehézséget okoz a perköltség teljes összegének megfizetése, lehetősége van perköltség-csökkentést vagy annak teljes elengedését kérni. Ilyenkor a kérelmező fél köteles hitelt érdemlő módon (pl. plébános igazolásával) igazolni a rászorultságot.

Fontos, hogy amíg a semmissé nyilvánítási eljárás nem zárul pozitív döntéssel, nem szabad új esküvőhöz időpontot kitűzni, hiszen egyrészt nem biztos, hogy addigra lezajlik a per, másrészt 100%-osan senki nem tudja előre garantálni, hogy a bíróság valóban kimondja a házasság semmisségét, ugyanis nem minden esetben bizonyosodik be, hogy a házasságot – valamilyen oknál fogva – érvénytelenül kötötték.

A keresetlevél megírásához és az ügyintézéshez jogi segítséget nyújt:

Porvan Irén Scholastica ügyvéd

Telefonszám: +36 20 273 6083
E-mail cím: scholastica74@gmail.com

A telefonszám hétfőtől péntekig 8–18 óra között hívható. Nem fogadott hívás esetén az ügyvéd igyekszik mindenkit mielőbb visszahívni.

Nézze meg ezt is:

Mit jelent az egyház számára az emberi méltóság?

A Hittani Dikasztérium április 8-án jelentette meg Dignitas infinita (Végtelen méltóság) című nyilatko- zatát, amely …