2024. július 14., vasárnap
FONTOS

Állami elismerés egyházmegyei szolgálatért

Novák Katalin köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkeresztet adományozott a Szeged-Csanádi Egyházmegye két munkatársának a nemzeti ünnep alkalmából. Cserny Szilvia és Ritz Judit egyaránt három évtizede dolgozik katolikus fenntartású intézményrendszerben: Cserny Szilvia pedagógusként a jövő generáció képzésének szentelte életét, Ritz Judit pedig a szociális gondoskodás elkötelezettje. A magas rangú kitüntetést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át a díjazottaknak a Karmelita Kolostorban.

Cserny Szilvia

1993-ban diplomázott a Budapesti Tanítóképző Fő­isko­lán. Ta­nul­má­nyait folytatva 2002-ben közoktatásvezetői oklevelet szerzett a Páz­mány Péter Katolikus Egyetem Böl­csé­szet­tudo­mányi Karán, majd 2013-ban az egyetem Vitéz János Karán az óvodapedagógusi szakot is elvégezte. 1993 óta dolgozik folyamatosan a katolikus köznevelés szolgálatában, kezdetben tanítóként, óvónőként, majd vezetőként és szakértőként. Az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskola egyik alapítója volt, ezt követően négy éven keresztül igazgatóhelyettesként dolgozott az intézményben, később pedig öt éven át igazgatta is. A Szeged-Csanádi Egyházmegye által támogatott esztergomi Mandulavirág Óvoda létrejöttében, alapításában, szervezésében oroszlánrészt vállalt, 2021 óta pedig az óvoda vezetője. Gyarapodó szaktudását szakértőként is az egyházmegye szolgálatába állította: előbb a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gel­sey Vilmos Pedagógiai In­té­ze­té­­ben dolgozva, majd a szegedi Gál Fe­renc Egye­tem munkatársaként. Az esz­ter­gomi nemzetközi Becket Ta­más emlékünnepséget és a Rudnay Sán­dor Alapítvány rendezvényeit önkéntesként szervezi évek óta, emellett több mint húsz éve végez szerkesztői feladatokat a Kupola, illetve a Toronyirány című, Esztergomban és Szegeden megjelenő, katolikus heti­lapok kiadásában. A kitüntetés átadásakor elhangzott méltatásban kiemelték, hogy munkáját mindig áldozatosan, kiválóan és példaértékűen végezte.

Ritz Judit                                   

életpályája kezdetétől fogva elkötelezettje az egészségügyi, illetve a szociális gondoskodásnak. Alap­vég­zett­sé­geit ezen a két területen szerezte, de érdeklődése kiterjedt a szakmán belüli minőségirányítás megszerve­zé­sére és a hatékony gazdálkodás-me­nedzsmentre is, ezért ezeken a területeken képezte tovább magát. 1993-ban lett a szegedi Bá­lint Sán­dor Sze­re­tet­otthon intézményvezetője, 2011-től pedig a szegedi Bálint Sándor Egy­ház­megyei Sze­re­tet­szol­gá­lat főigazgatója. Az általa vezetett intézményrendszer az alapellátástól kezdve a haj­léktalanel­látáson át a lakó­otthoni ellátásig terjedő, széleskörű és magas színvonalú szolgáltatást biztosít, amely az egyházmegye teljes szociális gondoskodását lefedi. Emellett a Gál Fe­renc Egyetemen címzetes egyetemi docense, de oktat a Szegedi Tu­do­mány­egye­temen is. Gyakran tesz eleget meghívásoknak, felkéréseknek, és szakmai előadások tartásával, önálló, vagy társzerzőként jegyzett publikációkkal adja tovább tudását. Alelnöke a Szociális Munkások Ma­gyar­országi Egyesületének, tagja a Szo­­ciá­lis Szak­mai Szö­vet­ség­nek, és alapító tagja a Dél-Ma­gyar­or­szági Gyer­­mek- és Ifjú­sá­gi Ala­pít­vány­nak. Mun­káját szakmai és társadalmi elismertség övezi: 2008-ban a Magyar Köz­tár­sasági Bronz Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazták, de tavaly meg­kapta a Gróf Zichy Antónia-díjat is.

Nézze meg ezt is:

Tizedik tanévét zárta a Szegedi CsaládEgyetem

    Az évfordulót stílszerűen egy tortával ünnepelték meg. Az elmúlt hónapok során természetesen nemcsak …