2024. április 24., szerda
FONTOS

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/2022.(II.24.) számú határozatával Várfürdő tömbjét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, melynek értelmében az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint tárgyalásos eljárásban elindította a Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 40/2021. (XII. 16.) számú rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását. A tervezetet jóváhagyás előtt meg kell ismertetni a város lakosságával, az önkormányzat partnerségi rendeletében meghatározott módon.

A tervezési terület lehatárolása:

Kossuth Lajos utca (2611 hrsz.), Várkert utca (2635 hrsz.), Tiborc utca (2427 hrsz.), Akácos utca (2645 hrsz.), Élővíz-csatorna (2752 hrsz.), Szent László utca (4427 hrsz.)

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § alapján a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.

A vírus további terjedésének megakadályozása érdekében, a hatályos jogszabályok szerint a partnerségi egyeztetést elektronikus formában folytatjuk le. A hirdetményt és a véleményezésre készített munkarészeket közzétesszük a város hivatalos honlapján
( www.gyula.hu ). A partnerségi eljárás lefolytatásának hirdetményét közzétesszük a Városháza előtti hirdetőtáblán, és a Gyulai Hírlapban.

A város fő turisztikai attrakciója, a Gyulai Várfürdő. Az elnyert támogatás felhasználása során elkészült a „Termál Aqua Palota” építészeti terve. A terv hatósági egyeztetése során felmerült, hogy az évtizedek óta folyamatosan működő épületegyüttes több önálló helyrajzi számú ingatlanon áll. Ma már nem lehetséges, ami még a korábbi fejlesztések engedélyezési eljárásakor megengedhető volt, hogy a telekhatárokon nyílások, átjárók és gépészeti átvezetések épüljenek meg. A mai jogrendszer ezt az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) alóli felmentéssel teszi lehetővé. A felmentést a helyi építési szabályzat módosítási eljárásában lehet megkérni. Az előzetes egyeztetések alapján ennek szakmai akadálya nincs. Így le kell folytatni Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 40/2021. (XII. 16.) számú rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását a Várfürdő tömbjére vonatkozóan. A módosítási eljárás elindításával egyidejűleg a képviselő-testület a tervezési területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Ez esetben az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Elj. rend.) értelmében tárgyalásos formában lefolytatható.

A beruházás a helyi gazdaságfejlesztés egyik lényeges eleme. A tervezett HÉSZ módosítás elősegíti a város gazdaságfejlesztési céljainak megvalósítását, ezért indokolt a tömb kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása.

Fentiek alapján várjuk észrevételeiket és javaslataikat, melyeket az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A Várfürdő tömbjére vonatkozó

Helyi Építési Szabályzat egyeztetési dokumentációját
Gyula város honlapján közzéteszem, melyek lakossági véleményezésére

2022. március 10. napjától (csütörtök) 2022. március 25. napjáig (péntek) van lehetőség

a

www.gyula.hu

honlapon

A lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a megadott határidőn belül elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

A határidő letelte után azok szakmai véleményezésére kerül sor. A kérdéseket és véleményeket megismertetjük a Képviselő-testülettel, mely döntést hoz azok elfogadásáról, illetve megválaszolja az el nem fogadott javaslatokat. Ezután kerül felterjesztésre az Állami Főépítészhez, az eljárás további lefolytatására.

Fentiekkel kapcsolatban várjuk véleményeiket.

Gyula, 2022. március 10.

Dr. Görgényi Ernő

polgármester

Nézze meg ezt is:

Megáldották a gyermekeket a templomszentelés évfordulóján

  Április 21-én a Nádi Boldogasszony templom felszentelésének 201. évfordulóját ünnepelték Gyulán. Emellett ez a …